Giáo viên Âm nhạc ở Bắc Ninh

Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ; Người cung cấp: Nguyễn Thị Thu Hương)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Thu Hương

Nữ

1980

THCS Suối Hoa

 

2

Nguyễn Thị Thu Phương

Nữ

 

THCS Nguyễn Đăng Đạo

 

3

Nguyễn Thị Loan

Nữ

 

THCS Nguyễn Đăng Đạo

 

4

Đặng Thúy Hường

Nữ

 

THCS Tiền An

 

5

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nữ

 

THCS Ninh Xá

 

6

Nguyễn Thị Mười

Nữ

 

THCS Vệ An

 

7

Nguyễn Thị Nguyệt

Nữ

 

THCS Vũ Ninh

 

8

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nữ

 

THCS Thị Cầu

 

9

Nguyễn Việt Phương

Nam

 

THCS Đáp Cầu

 

10

Nguyễn Thị Nga

Nữ

 

THCS Vạn An

 

11

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Nữ

 

THCS Kinh Bắc

 

12

La Cẩm Hoa

Nữ

 

THCS Khúc Xuyên

 

13

Tạ Thị Hương

Nữ

 

THCS Võ Cường

 

14

Nguyễn Minh Huyền

Nữ

 

THCS Kim Chân

 

15

Nguyễn Thu Nga

Nữ

 

THCS Vân Dương

 

16

Bùi Thị Thu Thanh

Nữ

 

THCS Hạp Lĩnh

 

17

Nguyễn Thu Hiền

Nữ

 

THCS Nam Sơn

 

18

Chu Thị Hạnh

Nữ

 

THCS Khắc Niệm

 

19

Trần Thị Hiền

Nữ

 

THCS Khắc Niệm

 

20

Vũ Văn Hòa

Nam

 

THCS Hòa Long

 

21

Nguyễn Thúy Hằng

Nữ

 

THCS Đại Phúc

 

22

Nguyễn Hồng Mơ

Nữ

1966

TH Võ Cường số 2

 

 

Nhạc sĩ Hoàng Long và cô Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên trường THCS Phong Khê

Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Thị Kiều Anh

Nữ

1975

TH Đình Bảng

 

2

Nguyễn Thu Hường

Nữ

1980

TH Đình Bảng

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Bắc Ninh, huyện Gia Bình

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Bắc Ninh, huyện Lương Tài

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Bắc Ninh, huyện Quế Võ

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Xuân Ninh

Nam

1980

TH Phượng Mao

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Bắc Ninh, huyện Thuận Thành

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Bắc Ninh, huyện Tiên Du

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Hiền

Nữ

1980

TH Phật Tích

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Bắc Ninh, huyện Yên Phong

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5