Giáo viên Âm nhạc ở Lạng Sơn

Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Trần Thu Giang

Nữ

 

THCS Hoàng Văn Thụ

 

2

Trần Thị Thùy

Nữ

 

THCS Hoàng Văn Thụ

 

3

Nguyễn Văn Cường

Nam

 

THCS Mai Pha

 

4

Triệu Thùy Nụ

Nữ

 

THCS Đông Kinh

 

5

Hoàng Thị Mận

Nữ

 

THCS Đông Kinh

 

6

Phùng Diệu Linh

Nữ

 

THCS Vĩnh Trại

 

7

Hoàng Thị Thu Hương

Nữ

 

THCS Vĩnh Trại

 

8

Hoa Thị Bích Hồng

Nữ

 

THCS Tam Thanh

 

9

Hoàng Hồng Nhung

Nữ

 

THCS Tam Thanh

 

10

Lê Vân Nga

Nữ

 

THCS Chi Lăng

 

11

Triệu Khắc Trình

Nam

 

THCS Hoàng Đồng

 

12

Hoàng Thị Lý

Nữ

 

THCS Quảng Lạc

 

13

Đinh Mạnh Hà

Nam

 

TH Lê Văn Tám

 

14

Đặng Hồng Quân

Nam

 

TH đông Kinh

 

15

Nông Bích Thùy

Nữ

 

TH Mai Pha

 

16

Hứa Thị Chuyên

Nữ

 

TH Mai Pha

 

17

Vũ Thị Anh

Nữ

 

TH Hoàng Văn Thụ

 

18

Nguyễn Thị Vân

Nữ

 

TH TH Hoàng Văn Thụ

 

19

Nguyễn Nữ Quỳnh Như

Nữ

 

TH TH Hoàng Văn Thụ

 

20

Đỗ Thu Hồng

Nữ

 

TH Chi Lăng

 

21

Liễu Thị Huệ

Nữ

 

TH Chi Lăng

 

22

Nguyễn Thu Hà

Nữ

 

TH Tam Thanh

 

23

Hoàng Thương Thương

Nữ

 

TH Tam Thanh

 

24

Nguyễn Thu Hương

Nữ

 

TH Tam Thanh

 

25

Nguyễn Thị Bình Minh

Nữ

 

TH Vĩnh Trại

 

26

Nguyễn Thị Hảo

Nữ

 

TH Vĩnh Trại

 

27

Hoàng Thị Chung

Nữ

 

TH Vĩnh Trại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lạng Sơn, huyện Bắc Sơn

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Tô Thị Thu Sen

Nữ

1974

Dân tộc nội trú Bắc Sơn

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Lạng Sơn, huyện Bình Gia

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Luận Văn Lộc

Nam

1986

Dân tộc nội trú Bình Gia

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 


Lạng Sơn, huyện Cao Lộc

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

Tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Nữ

 

THCS Thị trấn Cao Lộc

 

2

Vũ Thị Phương Thảo

Nữ

 

THCS Thị trấn Cao Lộc

 

3

Trần Thị Mai

Nữ

 

THCS Thị trấn Cao Lộc

 

4

Nguyễn Ngọc Thanh

Nữ

 

THCS Yên Trạch

 

5

Trần Linh Giang

Nữ

 

THCS Thạch Đạm

 

6

Lê Hồng Yến

Nữ

 

THCS Phú Xá

 

7

Ngô Thị Mận

Nữ

 

THCS Thụy Hùng

 

8

Lộc Thị Hường

Nữ

 

THCS Gia Cát

 

9

Nguyễn Thu Hương

Nữ

 

THCS Hồng Phong

 

10

Nguyễn Kim Hoa

Nữ

 

THCS Đồng Đăng

 

11

Hà Thị Thanh Huyền

Nữ

 

THCS Đồng Đăng

 

12

Nguyễn Văn Lâm

Nam

 

THCS Tân Thành

 

13

Nguyễn Thị Nga

Nữ

 

THCS Tân Thành

 

14

Nguyễn Thị Loan

Nữ

 

Dân tộc nội trú Cao Lộc

 

15

Lý Quang Văn

Nam

 

Dân tộc nội trú Cao Lộc

 

16

Nguyễn Thương Thương

Nữ

 

Dân tộc nội trú Cao Lộc

 

17

Nông Thị Bình Minh

Nữ

 

Dân tộc bán trú Thanh Lòa

 

18

Nguyễn Thị Nga

Nữ

 

Dân tộc bán trú Thanh Lòa

 

19

Nguyễn Thị Thắm

Nữ

 

TH Thanh Lòa

 

20

Nguyễn Văn Khánh

Nam

 

TH Gia Cát

 

21

Đinh Văn Sơn

Nam

 

TH Xuất Lễ

 

22

Lý Thị Chiều

Nữ

 

TH Đồng Đăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lạng Sơn, huyện Chi Lăng

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Nữ

1989

Dân tộc nội trú Chi Lăng

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Lạng Sơn, huyện Đình Lập

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Mã Thị Lan

Nữ

1978

Dân tộc nội trú Đình Lập

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Đinh Việt Sơn

Nam

1985

Dân tộc nội trú Hữu Lũng

 

2

Nguyễn Minh Anh

Nữ

 

THCS Thị trấn Hữu Lũng

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Lạng Sơn, huyện Lộc Bình

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phạm Thị Nga

Nữ

 

THCS Thị trấn Lộc Bình

 

2

Lộc Thị Hương

Nữ

 

THCS Thị trấn Lộc Bình

 

3

Dương Thị Mùi

Nữ

 

THCS Thị trấn Lộc Bình

 

4

Trần Thị Cúc

Nữ

 

THCS Đồng Bục

 

5

Nguyễn Thị Thoa

Nữ

 

THCS Tú Minh

 

6

Mai Thúy Thơm

Nữ

 

THCS Hiệp Hạ

 

7

Nông Thị Chiều

Nữ

 

THCS Hữu Khánh

 

8

Nông Thị Quyên

Nữ

 

THCS Bằng Khánh

 

9

Lộc Thị Kiều

Nữ

 

THCS Minh Phát

 

10

Nông Văn Huấn

Nam

 

Dân tộc nội trú Lộc Bình

 

11

Lành Thị Thu

Nữ

 

Dân tộc nội trú Lộc Bình

 

12

Vi Thị Thoa

Nữ

 

Dân tộc bán trú Lợi Bác

 

13

Nguyễn Văn Dũng

Nam

 

Dân tộc bán trú Mẫu Sơn

 

14

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Nữ

 

Dân tộc bán trú Ái Quốc

 

15

Mông Thị Lệ

Nữ

 

TH Nam Quan

 

16

Lương Bích Hồng

Nữ

 

TH Yên Khoái

 

17

Chu Bích Hằng

Nữ

 

TH Hòa Bình

 

18

Triệu Thị Nhung

Nữ

 

TH Lợi Bác

 

19

Đặng Thị Phương

Nữ

 

TH Mẫu Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lạng Sơn, huyện Tràng Định

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Hoàng Thị Huyền Dịu

Nữ

1980

Dân tộc nội trú Tràng Định

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Lạng Sơn, huyện Văn Lãng

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Hà Văn Độ

Nam

1979

Dân tộc nội trú Văn Lãng

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Lạng Sơn, huyện Văn Quan

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5