Các hình thức kiểm tra môn Âm nhạc

 

Một số cách phân loại hình thức đánh giá, kiểm tra:

a) Căn cứ vào công cụ kiểm tra (đề kiểm tra)

- Kiểm tra thực hành: hình thức kiểm tra phổ biến ở môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Thủ công…

- Kiểm tra tự luận (còn gọi là trắc nghiệm chủ quan): hình thức kiểm tra có đáp án mở, tức là không chỉ có một phương án trả lời đúng. Khi làm bài, học sinh phải tự tìm ra câu trả lời, lập luận và trình bày bằng ngôn ngữ nói hoặc viết.

- Kiểm tra trắc nghiệm: học sinh lựa chọn một phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

b) Căn cứ vào hoạt động và kết quả học tập của học sinh

-Nói: học sinh trả lời câu hỏi, trình bày kiến thức đã tìm hiểu, …

-Viết: các bài kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, …

-Làm: ca hát, đọc nhạc, nhảy múa, gõ đệm, …

-Sản phẩm: vở ghi, nhạc cụ tự chế tạo, tranh minh họa cho bài hát, …

c) Căn cứ vào số lượng học sinh tham gia kiểm tra

- Kiểm tra cá nhân

- Kiểm tra cặp (2 học sinh)

- Kiểm tra nhóm nhỏ, nhóm lớn

d) Căn cứ vào phạm vi kiến thức, thời gian kiểm tra hoặc hệ số điểm

- Kiểm tra miệng

- Kiểm tra 15 phút

- Kiểm tra 45 phút

- Kiểm tra học kì