Tác giả biên soạn sách giáo khoa Âm nhạc giai đoạn 2002-2006

Tác giả biên soạn sách giáo khoa Âm nhạc giai đoạn 2002-2006
Âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn 2002-2006

(Hàng trước, từ trái sang: nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích, giảng viên Hồng Hàn, nhạc sĩ Hoàng Long, nhạc sĩ Lê Anh Tuấn; Hàng sau, từ trái sang: nhạc sĩ Hoàng Lân, nhạc sĩ Nguyễn Hoành Thông, giảng viên Nguyễn Thị Hải)

Tên sách

Năm

xuất bản

Tác giả biên soạn

Âm nhạc 1

2002

Hoàng Long (Chủ biên)-Hàn Ngọc Bích- Lê Minh Châu- Nguyễn Hoành Thông

Âm nhạc 2

2003

Hoàng Long (Chủ biên)- Lê Minh Châu- Hoàng Lân- Nguyễn Hoành Thông

Âm nhạc 3

2004

Hoàng Long (Chủ biên)- Hoàng Lân- Hàn Ngọc Bích- Lê Đức Sang

Âm nhạc 4

2005

Hoàng Long (Chủ biên)- Lê Minh Châu- Hoàng Lân- Lê Đức Sang- Nguyễn Hoành Thông- Lê Anh Tuấn

Âm nhạc 5

2006

Hoàng Long (Chủ biên)- Lê Minh Châu- Hoàng Lân- Lê Đức Sang- Lê Anh Tuấn

Âm nhạc 6

2002

Hoàng Long (Chủ biên)- Lê Minh Châu- Hoàng Lân- Ngô Thị Nam

Âm nhạc 7

2003

Hoàng Long (Chủ biên)- Hoàng Lân- Lê Minh Châu- Ngô Thị Nam

Âm nhạc 8

2004

Hoàng Long (Chủ biên)- Lê Minh Châu- Đào Ngọc Dung- Hoàng Lân

Âm nhạc 9

2005

Hoàng Long (Chủ biên)- Lê Minh Châu- Hoàng Lân- Ngô Thị Nam