Bài học đầu tiên (Trương Xuân Mẫn)- Thanh Thảo

Bài học đầu tiên (Trương Xuân Mẫn)- Thanh Thảo
Thưa thầy em đã thuộc bài học sáng nay trong bài giảng có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy.