Tiếng chuông và ngọn cờ (Phạm Tuyên)

Tiếng chuông và ngọn cờ (Phạm Tuyên)
Trái đất thân yêu lòng chúng em xiết bao tự hào ...