Tre ngà bên Lăng Bác (Hàn Ngọc Bích)

Tre ngà bên Lăng Bác (Hàn Ngọc Bích)
Bên Lăng Bác Hồ có đôi khóm tre ngà. Đón gió đâu về mà đu đưa, đu đưa ...