Giáo viên Âm nhạc ở Bình Phước

Bình Phước, thị xã Đồng Xoài

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Thị Thùy Hương

Nữ

 

THCS Tân Phú

 

2

Bùi Thị Huyên Nữ

 

THCS Tân Phú

 

3

Nguyễn Thị Thanh Hương

Nữ

 

THCS Tân Đồng

 

4

Vũ Thị Hơn

Nữ

 

THCS Tân Bình

 

5

Đặng Thị Thỏa

Nữ

 

THCS Tân Xuân

 

Bình Phước, thị xã Bình Long

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Khuyên

Nữ

 

Dân tộc nội trú Bình Long

2

Nguyễn Ái Vy

Nữ

 

THCS Thanh Lương

 

3

Phạm Thị Thanh Trang

Nữ

 

THCS An Phú

 

4

Trần Thị Huyền Trang

Nữ

 

THCS An Lộc

 

5

Nguyễn Thị Thuyên

Nữ

1975

THCS An Lộc B

 

 

Bình Phước, thị xã Phước Long

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Văn Công

Nam

 

Dân tộc nội trú Phước Long

2

Lại Thị Hồng

Nữ

1982

THCS Phước Tín

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Bình Phước, huyện Bù Đăng

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Thân Thị Hòa

Nữ

 

Dân tộc nội trú Bù Đăng

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Bình Phước, huyện Bù Đốp

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Bình Phước, huyện Bù Gia Mập

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Bình Phước, huyện Chơn Thành

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Bùi Thanh Trúc

Nữ

1977

Tiểu học Chơn Thành A

 

2

Đoàn Thị Hoa Phượng

Nữ

1982

THCS Minh Thắng

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Bình Phước, huyện Đồng Phú

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phan Thị Thảo

Nữ

 

Dân tộc nội trú Đồng Phú

2

Phạm Thị Ánh Nguyệt

Nữ

 

THCS Tân Phú

 

3

Đặng Thị Hồng

Nữ

 

THCS Tân Phú

 

4

Nguyễn Thị Hiền

Nữ

1984

THCS Tân Phú

 

5

 

 

 

 

 

 

Bình Phước, huyện Hớn Quản

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Bùi Thị Thanh

Nữ

 

THCS Tân Quan

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Bình Phước, huyện Lộc Ninh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lục Thị Tình Nữ

Nữ

 

Dân tộc nội trú Lộc Ninh

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5