Giáo viên Âm nhạc ở Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Đàm Thùy Dương

Nữ

 

THCS Khai Quang

 

2

Đào Thị Phi Loan

Nữ

1973

TH Tích Sơn

 

3

Nguyễn Thị Hải Hậu

Nữ

1974

TH Đống Đa

 

4

Vũ Thị Thu Hương

Nữ

1973

TH Ngô Quyền

 

5

Nguyễn Thị Thu Hương

Nữ

1979

TH Khai Quang

 

Vĩnh Phúc, thị xã Phúc Yên

  (Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Vĩnh Phúc, huyện Bình Xuyên

  (Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Vĩnh Phúc, huyện Sông Lô

  (Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Vĩnh Phúc, huyện Lập Thạch

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Triệu Thị Lý

Nữ

1971

Dân tộc nội trú Lập Thạch

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Vĩnh Phúc, huyện Tam Dương

  (Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Vĩnh Phúc, huyện Tam Đảo

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Hoàng Thị Minh Ngọc

Nữ

1989

Dân tộc nội trú Tam Đảo

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Tường

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Trương Duy Hưng

Nam

 

THCS Vĩnh Tường

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Vĩnh Phúc, huyện Yên Lạc

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Việt Toàn

Nữ

1970

THCS Yên Lạc

ĐH

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5