Hội đồng bộ môn Âm nhạc

Hội đồng bộ môn Âm nhạc là tổ chức tư vấn cho Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuyên môn, thực hiện chức năng, nhiệm vụ như xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông; biên soạn sách giáo khoa, biên soạn sách giáo viên và tài liệu tham khảo; thẩm định sách giáo khoa, sách giáo viên, …

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 6052/QĐ- BGD&ĐT-TCCB ngày 20/10/2004, về việc thành lập các Hội đồng bộ môn nhiệm kì 2004-2008. Hội đồng bộ môn là tổ chức tư vấn về chuyên môn, thực hiện chức năng, nhiệm vụ như xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông; biên soạn sách giáo khoa, biên soạn sách giáo viên và tài liệu tham khảo; thẩm định sách giáo khoa, sách giáo viên, …

Danh sách Hội đồng bộ môn Âm nhạc nhiệm kì 2004-2008 gồm có:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

PGS-TS Nguyễn Thị Nhung

Nhạc viện Hà Nội

Chủ tịch

2

Nhạc sĩ Nguyễn Hoành Thông

Vụ Giáo dục Trung học

Phó chủ tịch

3

Nhạc sĩ Lê Anh Tuấn

Viện Chiến lược và Chương trình GD

Ủy viên, thư kí

4

Nhạc sĩ Hoàng Lân

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Ủy viên

5

Nhạc sĩ Hoàng Long

Viện Chiến lược và Chương trình GD

Ủy viên

6

Nhạc sĩ Lê Đức Sang

Vụ Giáo dục Tiểu học

Ủy viên

7

Th.S Nguyễn Tố Mai

Trường CĐSP Nhạc Họa Trung ương

Ủy viên

8

TS Ngô Thị Nam

Trường CĐSP Nhạc Họa Trung ương

Ủy viên

9

Nhạc sĩ Cao Minh Khanh

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ủy viên

10

Nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích

Vụ Giáo dục Tiểu học

Ủy viên

11

Nhạc sĩ Lê Minh Châu

Viện Chiến lược và Chương trình GD

Ủy viên

Ghi chú: Viện Chiến lược và Chương trình GD nay là Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Nhạc viện Hà Nội nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội; Trường CĐSP Nhạc Họa Trung ương nay là Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Dornröschen (Peter Tschaikowsky)