Nói với em (Phan Bá Chức- Vũ Quần Phương)

Nói với em (Phan Bá Chức- Vũ Quần Phương)
Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay...