Trái đất này là của chúng mình (Trương Quang Lục- Định Hải)

Trái đất này là của chúng mình (Trương Quang Lục- Định Hải)
Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh ...